UDK
KINO „ORZEŁ”
KAPITAN MARVEL 3D napisy - Australia, USA
10, 11, 12 maj 2019 r. Godz.19.00
MANU BĄDŹ SOBĄ ! - Niemcy
17, 18, 19 maja 2019 r. Godz.18.00
HELLBOY - USA
24, 25, 26 maja 2019r. Godz.19.00
IRON SKY. INWAZJA - Belgia, Finlandia, Niemcy
31 maj oraz 1 i 2 czerwca 2019r.
REPERTUAR
WIADOMOŚCI

USTRZYCKA TEATROMANIA - Bieszczadzkie Spotkania Teatrów Szkolnych

  Usrzycki Dom Kultury zaprasza do wzięcia udziału w kolejnej USTRZYCKIEJ TEATROMANII

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem oraz do pobrania karty zgłoszenia.

IVBIESZCZADZKIESPOTKANIATEATRWSZKOLNYCH2019.docx

KARTA2019.docx

 

 

 

 

KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK

Ustrzycki Dom Kultury sedecznie zaprasza na KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK

"TOBIE MAŁY PANIE"

6 STYCZNIA 2019r. Godz. 16.00 Wstęp wolny

SPOTKANIE TANECZNE

ZAPISY DO CHÓRU

Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w zajęciach chóru.

Szczegóły na plakacie.

USTRZYCKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

UUTW zakończył pierwszy semestr

Ustrzycki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ustrzykach Dolnych zakończył I (pilotażowy) semestr. Podsumowanie zajęć w I semestrze, odbędzie się 11 grudnia w Ustrzyckim Domu Kultury.

Aktywizacja seniorów to ważny temat w rozwoju społeczności lokalnej, dlatego Ustrzyckie Stowarzyszenie Kultury, wyszło z inicjatywą utworzenia w Ustrzykach Dolnych zajęć dla seniorów czyli Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Honorowy patronat nad UUTW objął Burmistrz Ustrzyk Dolnych, a Stowarzyszenie przy pisaniu projektu nawiązało współpracę z Ustrzyckim Domem Kultury.

Zajęcia na Ustrzyckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku trwały od kwietnia do listopada 2018 roku i dały seniorom możliwość spotkań z osobami w podobnym wieku i o podobnych zainteresowaniach. To dzięki tym zajęciom, osoby które przeszły na emeryturę, a nie chciały się zamykać w czterech ścianach, mogły pozostać nadal aktywne, twórcze i podtrzymywać więzi społeczne. Podczas zajęć, które odbywały się dwa razy w tygodniu, a w śród których były m.in. nauka pływania, nauka języka angielskiego, informatyka czy zajęcia muzyczne, osoby starsze nabywały nowe umiejętności oraz dbały o kondycję fizyczną, która jest niezwykle ważna w każdym wieku.

Projekt dofinansowany w ramach Otwartego Konkursu Ofert z zakresu aktywizacja i integracja osób w wieku emerytalnym w życiu społecznym na podstawie Programu Współpracy Gminy Ustrzyki Dolne y organizacjami pozarządowymi 2018.

Obecnie Ustrzyckie Stowarzyszenie Kultury pracuje nad nowym projektem, który pozwoli w przyszłym roku na kontynuację zajęć dla seniorów na II semestrze Ustrzyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Zobacz pozostałe zdjęcia

 

ZAPISY DO GRUPY TANECZNEJ "KRZYK"

USTRZYCKI DOM KULTURY ZAPRASZA NA ZAJĘCIA DO GRUPY TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO "KRZYK" (szczegóły na plakacie)

RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).

Poniżej i w załączniku znajdziecie Państwo "Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych" w Ustrzyckim Domu Kultury w Ustrzykach Dolnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W USTRZYCKIM DOMU KULTURY W USTRZYKACH DOLNYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Ustrzyckim Domu Kultury w Ustrzykach Dolnych jest Dyrektor Ustrzyckiego Domu Kultury, ul.29 listopada 31, 38-700 Ustrzyki Dolne. 
 2. Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania Ustrzyckiego Domu Kultury, a także przysługujących uprawnień, można uzyskać kontaktując się z Dyrektorem UDK  w  Ustrzykach Dolnych  -  adres e-mail: ustrzyckidomkultury@gmail.com
 3. Administrator danych osobowych – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  a)  wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Ustrzyckim Domu Kultury w Ustrzykach Dolnych; 
  b)  realizacji umów zawartych z kontrahentami Domu Kultury;
  c)  w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej  
       zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  a)  organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy
       publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 
  b)  inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych przetwarzają dane osobowe dla których
        Administratorem jest Dyrektor Domu Kultury.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
a)  prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b)  prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub
     niekompletne;
c)  prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
     - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
     - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
     - osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania
       danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
     - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
     - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d)  prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
     - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
     - przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych,  
       żądając w zamian ich ograniczenia,
     - Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia,
       obrony lub dochodzenia roszczeń,
     - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie
       uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e)  prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
     - przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie
       zgody wyrażonej przez tą osobę,
     - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;    
f)   prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
     - zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania  danych na podstawie
       zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
     - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
       Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów
       mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Ustrzyckim Domu Kultury w Ustrzykach Dolnych Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

9. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

Powyższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Ustrzycki Dom Kultury zawiadamia o wyniku postępowania dotyczącego przetargu:

„Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Ustrzyckiego Domu Kultury w Ustrzykach Dolnych wraz z digitalizacją/udostepnieniem zasobów informacyjnych”

Załącznik:zaw.2.jpg

INFORMACJA O OTWARCIU PRZETARGU

Informacja: na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2017 poz. 1579  tekst jednolity. ze zm.).

 

Otwarcie ofert w dniu 26.04.2018 r. – Przetarg nieograniczony.

„Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Ustrzyckiego Domu Kultury w Ustrzykach Dolnych”.

 

Wykonawcy, którzy złożyli ofertę w terminie:

 1. Robert Koncewicz FUH „ROB-BUD” Ustianowa Górna 13, 38-700 Ustrzyki Dolne, za cenę brutto 4.734.775,44 okres gwarancji 48 m-cy.

 

Na realizację zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę:

4.492.861,81  PLN.

 

1.Termin wykonania zamówienia: 28.09.2018 r.

2.Warunki płatności: 14 dni

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ustrzycki Dom Kultury zmienia termin naboru wniosków do przetargu:

„Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Ustrzyckiego Domu Kultury w Ustrzykach Dolnych wraz
z digitalizacją/udostepnieniem zasobów informacyjnych”

Załącznik: Przed.sk.of..pdf