UDK
KINO „ORZEŁ”
KOBIETY MAFII 2 - POL
22, 23, 24 MARCA 2019r. GODZ.19.00
MIA I BIAŁY LEW - FRANCJA
29, 30, 31 MARCA 2019 r.
REPERTUAR
WIADOMOŚCI

UZUPEŁNIENIE DO SIWZ

Ustrzyki Dolne, dnia 29.03.2018r.

 ZP.02.2018                                                              

UZUPEŁNIENIE DO SIWZ

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na :

Zamawiający Ustrzycki Dom Kultury, 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. 29 Listopada 31, działając na podstawie art.38 ust. 1  ustawy Pzp,  udziela wyjaśnienia dotyczącego treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i opisu przedmiotu zamówienia.


Zamawiający wyjaśnia, że jako ekran projekcyjny kinowy należy wycenić ekran zgodnie
z  poniższą specyfikacją:

Ekran rolowany z tkaniną projekcyjną  3D, montowany na suficie sceny.

Rozmiar brutto tkaniny projekcyjnej - zgodny do wymiarów istniejącego otworu scenicznego. szer.8,93m wysokość 4,66m

UWAGA - przy projektowaniu kwestii instalacyjnej proszę wziąć pod uwagę rozmiar kasety do ekranu projekcyjnego

Proszę rozważyć malowanie kasety na kolor czarny lub inny według palety RAL
po wcześniejszym ustaleniu z Zamawiającym.

Zalecam realizację pionowych ramek kalibracyjnych o szerokości 10  cm na skraju ekranu.

Zalecam sterowanie ekranem  bezprzewodowe – radiowe

Dodatkowo ekran musi posiadać

-  Współczynnik  odbicia światła - 2,4

-  Perforację standardowa

- Proporcja obrazu zgodna z obecnie obowiązującymi standardami sztuki kinowej.

 

                                               Dyrektor Ustrzyckiego Domu Kultury

                                               Wojciech Szott

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA

 

Ogłoszenie nr 500068787-N-2018 z dnia 29-03-2018 r.

Ustrzyki Dolne:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 534420-N-2018
Data: 21/03/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Ustrzycki Dom Kultury, Krajowy numer identyfikacyjny 103359100000, ul. ul. 29 Listopada  31, 38700   Ustrzyki Dolne, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 13 461 13 22, e-mail michalregiel@wp.pl, faks 13 471 16 69.
Adres strony internetowej (url): www.ustrzyckidomkultury@gmail.com

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert 05.04.2018 godzina 09:30


W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert 06.04.2018 godzina 09:30

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

Odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego :

„Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Ustrzyckiego Domu Kultury w Ustrzykach Dolnych wraz
z digitalizacją/udostepnieniem zasobów informacyjnych”

Odpowiedzi w załączniku:Odpowiednapytania.pdf

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Unieważnienie postępowania przetargowego na "Pełnienie Funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji pn. "Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Ustrzyckiego Domu Kultury w Ustrzykach Dolnych wraz z digitalizacją/udostepnieniem zasobów informacyjnych"

uniewanienie.pdf

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Ustrzyckiego Domu Kultury w Ustrzykach Dolnych wraz z digitalizacją/udostepnieniem zasobów informacyjnych”

Ogłoszenie nr 534420-N-2018 z dnia 2018-03-21 r.

Pełny tekst ogłoszenia w załączniku:Przetarg.doc


Załączniki do pobrania:http://www.bip.ustrzyki-dolne.pl/index.php?page=position2.php&id=5787&grp=34

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2017 poz. 1579  tekst jednolity. ze zm.).

Otwarcie ofert w dniu 20.03.2018 r. – Przetarg nieograniczony.

„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji pn.:Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Ustrzyckiego Domu Kultury w Ustrzykach Dolnych wraz z digitalizacją/udostępnieniem zasobów informacyjnych

Wykonawcy, którzy złożyli ofertę w terminie:

EUROINWEST Spółka Cywilna ul. Słoneczna 47 38-120 Czudec za cenę brutto 124.610,81 zł., czas stawienia się na terenie budowy na wezwanie zamawiającego w ciągu 5 godzin.

Na realizację zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę:

27000,00  PLN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

Ustrzyki Dolne, dnia 14.03.2018r.

 ZP.01.2018

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na :

Zamawiający Gmina Ustrzyki Dolne, 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Kopernika 1,działając na podstawie art.38 ust. 1  ustawy Pzp,  udziela wyjaśnienia na zadawane pytania Wykonawców  dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

Pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego.

Pytanie nr 1

W nawiązaniu do rozdz. V ust 2 pkt. 7 SIWZ na nadzór w zakresie specjalisty ds. oświetlenia scenicznego oraz specjalisty w zakresie technologii sceny zwracamy się  o usunięcie zapisu o posiadaniu jedynie : wyższego wykształcenia”. Ponieważ jest bowiem ograniczeniem wynikającym z art. 7 ust.1 Pzp powoduje nierówne traktowanie specjalistów – osób specjalizujących się w zakresie oświetlenia scenicznego, oraz specjalisty w zakresie technologii sceny z jednoczesnym zawężeniem potencjalnych Oferentów tym bardziej, iż posiadani przez nas specjaliści posiadają dodatkowo uprawnienia budowlane do wykonywania powyższych czynności i wieloletni bagaż doświadczeń na podobnych już zrealizowanych kilkunasto milionowych inwestycjach właśnie w zakresie oświetlenia scenicznego czy tez technologii scenicznej. Dlatego niezrozumiałe jest ograniczenie Oferentom swobody w zakresie wyksztalcenia powyższych specjalistów gdzie np. dany specjalista ma wykształcenie techniczne w zakresie sieci i instalacji elektrycznych, a wyższe w innej dziedzinie życia społecznego. Ponadto specjalizując się w świadczeniu usług nadzoru inwestorskiego m.in. w zakresie modernizacji Domów kultury możemy jednoznacznie stwierdzić, iż osoby jw. nie posiadające „ wyższego wykształcenia”, a posiadające wykształcenie co najmniej techniczne na kierunku elektrycznym czy też mechanicznym nie są gorszymi specjalistami niż osoby z „wykształceniem wyższym”, a nawet w niektórych przypadkach ich przewyższają zdobytym bagażem doświadczeń w tym zwłaszcza wiedza praktyczną. Jednocześnie należy podkreślić, iż niekoniecznie musi się mieć wyższe wyksztalcenie aby być wybitnym artysta, czy też wybitnym specjalistą w danej dziedzinie, wręcz przeciwnie trzeba mieć „ ducha artysty” lub być „ hobbystą”., a gdy się łączy prace zarobkową z hobby to nie można już mieć wątpliwości co do kwalifikacji takiego specjalisty.       

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w rozdz. V ust. 2 pkt. 7 SIWZ w zakresie specjalisty oświetlenia scenicznego oraz specjalisty w zakresie technologii sceny Zamawiający nie wymaga wyższego wykształcenia. Wymaga natomiast potwierdzenia posiadania udokumentowanych kwalifikacji 
w przedmiotowym zakresie. Pozostałe Warunki udziału w postępowaniu pozostają bez zmian.

Ponadto :

W dniu 12 marca 2018r. została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej informacja
o przesunięciu terminu składania ofert na dzień 20 marca 2018r. godz. 10:30

 

Otrzymują :

1  Adresat

1  a/a

 

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

 

Ustrzyki Dolne, dnia 12.03.2018

ZP-271.09.2018

 

 

 

 

Przedłużenie terminu składania ofert.

 

Dotyczy : Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji pn.: „Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Ustrzyckiego Domu Kultury w Ustrzykach Dolnych wraz z digitalizacją/udostępnieniem zasobów informacyjnych

 

            Działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 poz.1579 t.j. ze zmianami) informuję, iż termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu ulega przedłużeniu do dnia 20 marca 2018 r. do godz. 10:30.

            Ponadto informuję:  odpowiedzi na pytania dotyczące w/w postępowania skierowane do Zamawiającego zostaną zamieszczone do dnia 15.03.2018 r. na stronach:

www.ustrzyckidomkultury.pl

www.bip.ustrzyki-dolne.pl                 i przesłane Wykonawcom .

 

 

PRZETARG - NADZÓR MODERNIZACJA USTRZYCKIEGO DOMU KULTURY

Dyrektor Ustrzyckiego Domu Kultury w Ustrzykach Dolnych ogłasza przetarg na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu  przy realizacji inwestycji pn. Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Ustrzyckiego Domu Kultury w Ustrzykach Dolnych wraz z digitalizacją/udostepnienie zasobów informacyjnych

zaczniknr7.docx

Og.UDKNADZr.doc

SIWZDomkulturyinsp.nadzoru.doc

Umowanrza.nr2.doc

Zal.Nr6Wzrowiadczeniagrupakapitaowa.doc

Zal.Nr1doSIWZWzrformularzaofertowego.docx

Zal.Nr5doSIWZWzrwykazuosb.doc

zaczniknr3.docx

zaczniknr4.docx

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2018

zamwieniapubliczne.pdf