UDK
KINO „ORZEŁ”
PANDA I BANDA - Rosja
14, 15,16.06.2019 r. Godz. 18.00
JOHN WICK 3 - USA
21, 22, 23.06.2019r. Godz.19.00
X-MEN: MROCZNA PHOENIX -USA
29, 30.06 oraz 1.07.2019r. Godz.19.00
Kup bilet
REPERTUAR
WIADOMOŚCI

DOM KULTURY NIECZYNNY

Informujemy, że w dniu 19 kwietnia 2019 r. (Wielki Piątek) Dom Kultury nieczynny

ZARZĄDZENIE

Nr UDK.021.06.2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r.

Dyrektora Ustrzyckiego Domu Kultury

w Ustrzykach Dolnych

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Ustrzyckiego Domu Kultury w Ustrzykach Dolnych

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i § 8 pkt 1 Statutu Ustrzyckiego Domu Kultury w Ustrzykach Dolnych zarządzam co następuje:

§ 1

Dzień 19 kwietnia 2019 r. (Wielki Piątek) ustalam dniem wolnym od pracy dla pracowników Ustrzyckiego Domu Kultury w Ustrzykach Dolnych. Tego dnia Ustrzycki Dom Kultury będzie nieczynny.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Święto Teatru i Sztuk Pokrewnych 26-27 kwietnia. Zapraszamy!

Roztańczona Wiosna już 16 marca w Ustrzyckim Domu Kultury!

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Ustrzyki Dolne, 10.04.2019r.

 

ZP-271.01.2019

 

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 

 

Zamawiający Ustrzyckie Stowarzyszenie Kultury, ul. 29 Listopada 31, 38-700 Ustrzyki Dolne, działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018r. Dz. U. z 2017 r. poz. 562, 624, 892, 935 i 1475 oraz z 2018 r. poz. 311 informuje, iż postępowanie „zapytanie ofertowe” na zadanie pn. „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Ustrzyki Dolne poprzez budowę skateparkuunieważniono.

Uzasadnienie: Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

W przedmiotowym postępowaniu cena złożonej oferty:

  1. TECHRAMPS Sp. z.o.o Sp.k, 31-990 Kraków, ul. Organki 2 Kraków za cenę brutto 258.300,00 zł, przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 205.014,11.- zł.

Mając powyższe na względzie należy uznać, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania.

 

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

Informacja z otwarcia ofert.

 

Otwarcie ofert w dniu 09.04.2019r. – Zapytanie ofertowe

Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Ustrzyki Dolne poprzez budowę skateparku”.

Wykonawcy, którzy złożyli ofertę w terminie:

Techramps Sp. z o. o Sp. k. ul. Organki 2, 31-990 Kraków, za cenę brutto 258.300,00 zł

Na realizację zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę:  205.014,11  PLN.

1.Termin wykonania zamówienia: 18.10.2019 r.

2.Warunki płatności: 14 dni

Zofia Karpijewicz – Przewodnicząca Komisji

Tel.13 460 80 26

 e-mail z.karpijewicz@ustrzyki-dolne.pl

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE SKATEPARKU

Odpowiedzi na pytania dotyczące zadania pn.: „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Ustrzyki Dolne poprzez budowę skateparku”

Pliki do pobrania w załącznikach:

Odp.napyt.skatepark.pdf

INFORMACJA O PRZETARGU

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach

zadania pn.: „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej

w Gminie Ustrzyki Dolne poprzez budowę skateparku”

Pliki do pobrania w załącznikach:

Ogoszenie.pdf

Mapazagospodarowaniaterenu.pdf

DokumentacjadozamwieniaSkatepark.doc

za.nr1wzrformularzaofertowego.doc

za.nr2oswiadczenieOWYKLUCZENIU.doc

za.nr3wzrow.opodwykonawcach1.docx

za.nr4wzrwykazurobtbudowlanych11.doc

za.nr5wzrow.natematwyksztaceniaikwalifikacji1.doc

za.nr6brakpow.kapitaowych1.docx

za.nr7przedmiar1.pdf

za.nr8umowaprojekt1.doc

za.nr9dokumentacjatechniczna1.pdf

INAUGURACJA UNIWERYTETU TRZECIEGO WIEKU

Zapraszamy na inaugurcje w dniu 21 marca 2019r. godz. 17.30 USTRZYCKI DOM KULTURY

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

Ruszyły zapisy na II rok Ustrzyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Zapisów należy dokonywać osobiście, formularze zgłoszeniowe dostępne w Ustrzyckim Domu Kultury.

USTRZYCKA TEATROMANIA - Bieszczadzkie Spotkania Teatrów Szkolnych

  Usrzycki Dom Kultury zaprasza do wzięcia udziału w kolejnej USTRZYCKIEJ TEATROMANII

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem oraz do pobrania karty zgłoszenia.

IVBIESZCZADZKIESPOTKANIATEATRWSZKOLNYCH2019.docx

KARTA2019.docx