UDK
KINO ORZEŁ
KINO „ORZEŁ”
KLER
16 listopada oraz 18 listopada 2018r. godz.17.00 i 19.45
17 listopada 2018r. godz. 19.00
SERCE NIE SŁUGA
23,24,25 listopada 2018r.
BIAŁY KIEŁ -2D
30.11 oraz 1 i 2.12.2018r.
REPERTUAR
Ustrzycki
Dom
Kultury
Ustrzycki Dom Kultury
KINO „ORZEŁ”

KLER

OBYCZAJOWY - POL

16 listopada oraz 18 listopada 2018r. godz.17.00 i 19.45
17 listopada 2018r. godz. 19.00

15

15 ZŁ

135 min

SERCE NIE SŁUGA

KOMEDIA/ROMANS - POL

23,24,25 listopada 2018r.

13

15 zł

89 min.

BIAŁY KIEŁ -2D

ANIMACJA/PRZYGODA - Fra, Luks, USA

30.11 oraz 1 i 2.12.2018r.

BO

15 ZŁ

85 MIN

WIADOMOŚCI

ZAKOŃCZONY REMONT UDK / WKRÓTCE ZAPROSIMY DO KINA

ZAKOŃCZONY REMONT / WKRÓTCE ZAPROSIMY DO KINA

Miło nam poinformować , że dobiegły końca prace remontowe Ustrzyckiego Domu Kultury, a obiekt wewnątrz zyskał nowy wygląd i wyposażenie. Całe zadanie realizowane było w ramach projektu pn. „Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Ustrzyckiego Domu Kultury w Ustrzykach Dolnych wraz z digitalizacją/udostepnieniem zasobów informacyjnych” zrealizowany przy wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Pozostały jeszcze drobne prace polegające na dostrojeniu aparatury kinowej oraz szkoleń związanych z nowym systemem nagłośnieniowo-oświetleniowym.

Prosimy jeszcze o odrobinę cierpliwości i już wkrótce zaprosimy Państwa na pierwsze seanse kinowe oraz na inne imprezy kulturalne w naszym odnowionym budynku

NAUKA GRY NA GITARZE

USTRZYCKI DOM KULTURY zaprasza wszystkich chętnych do nauki gry na gitarze

Szczegóły na plakacie

RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).

Poniżej i w załączniku znajdziecie Państwo "Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych" w Ustrzyckim Domu Kultury w Ustrzykach Dolnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W USTRZYCKIM DOMU KULTURY W USTRZYKACH DOLNYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Ustrzyckim Domu Kultury w Ustrzykach Dolnych jest Dyrektor Ustrzyckiego Domu Kultury, ul.29 listopada 31, 38-700 Ustrzyki Dolne. 
 2. Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania Ustrzyckiego Domu Kultury, a także przysługujących uprawnień, można uzyskać kontaktując się z Dyrektorem UDK  w  Ustrzykach Dolnych  -  adres e-mail: ustrzyckidomkultury@gmail.com
 3. Administrator danych osobowych – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  a)  wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Ustrzyckim Domu Kultury w Ustrzykach Dolnych; 
  b)  realizacji umów zawartych z kontrahentami Domu Kultury;
  c)  w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej  
       zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  a)  organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy
       publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 
  b)  inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych przetwarzają dane osobowe dla których
        Administratorem jest Dyrektor Domu Kultury.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
a)  prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b)  prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub
     niekompletne;
c)  prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
     - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
     - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
     - osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania
       danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
     - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
     - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d)  prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
     - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
     - przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych,  
       żądając w zamian ich ograniczenia,
     - Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia,
       obrony lub dochodzenia roszczeń,
     - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie
       uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e)  prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
     - przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie
       zgody wyrażonej przez tą osobę,
     - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;    
f)   prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
     - zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania  danych na podstawie
       zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
     - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
       Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów
       mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Ustrzyckim Domu Kultury w Ustrzykach Dolnych Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

9. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

Powyższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Ustrzycki Dom Kultury
ul. 29 Listopada 31
38-700 Ustrzyki Dolne

NIP 689-000-09-41
e-mail: ustrzyckidomkultury@gmail.com
tel. 13 461-13-22

Dyrektor UDK: Wojciech Szott

Główny Księgowy: Ewa Tkaczyszyn-Żydek

Konto bankowe 38 8621 0007 2001 0008 9324 0001