UDK
KINO ORZEŁ
KINO „ORZEŁ”
KOBIETY MAFII
23,24,25 MARCA 2018r. GODZ.19.00
REPERTUAR
WIADOMOŚCI

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2017 poz. 1579  tekst jednolity. ze zm.).

Otwarcie ofert w dniu 20.03.2018 r. – Przetarg nieograniczony.

„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji pn.:Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Ustrzyckiego Domu Kultury w Ustrzykach Dolnych wraz z digitalizacją/udostępnieniem zasobów informacyjnych

Wykonawcy, którzy złożyli ofertę w terminie:

EUROINWEST Spółka Cywilna ul. Słoneczna 47 38-120 Czudec za cenę brutto 124.610,81 zł., czas stawienia się na terenie budowy na wezwanie zamawiającego w ciągu 5 godzin.

Na realizację zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę:

27000,00  PLN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

Ustrzyki Dolne, dnia 14.03.2018r.

 ZP.01.2018

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na :

Zamawiający Gmina Ustrzyki Dolne, 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Kopernika 1,działając na podstawie art.38 ust. 1  ustawy Pzp,  udziela wyjaśnienia na zadawane pytania Wykonawców  dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

Pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego.

Pytanie nr 1

W nawiązaniu do rozdz. V ust 2 pkt. 7 SIWZ na nadzór w zakresie specjalisty ds. oświetlenia scenicznego oraz specjalisty w zakresie technologii sceny zwracamy się  o usunięcie zapisu o posiadaniu jedynie : wyższego wykształcenia”. Ponieważ jest bowiem ograniczeniem wynikającym z art. 7 ust.1 Pzp powoduje nierówne traktowanie specjalistów – osób specjalizujących się w zakresie oświetlenia scenicznego, oraz specjalisty w zakresie technologii sceny z jednoczesnym zawężeniem potencjalnych Oferentów tym bardziej, iż posiadani przez nas specjaliści posiadają dodatkowo uprawnienia budowlane do wykonywania powyższych czynności i wieloletni bagaż doświadczeń na podobnych już zrealizowanych kilkunasto milionowych inwestycjach właśnie w zakresie oświetlenia scenicznego czy tez technologii scenicznej. Dlatego niezrozumiałe jest ograniczenie Oferentom swobody w zakresie wyksztalcenia powyższych specjalistów gdzie np. dany specjalista ma wykształcenie techniczne w zakresie sieci i instalacji elektrycznych, a wyższe w innej dziedzinie życia społecznego. Ponadto specjalizując się w świadczeniu usług nadzoru inwestorskiego m.in. w zakresie modernizacji Domów kultury możemy jednoznacznie stwierdzić, iż osoby jw. nie posiadające „ wyższego wykształcenia”, a posiadające wykształcenie co najmniej techniczne na kierunku elektrycznym czy też mechanicznym nie są gorszymi specjalistami niż osoby z „wykształceniem wyższym”, a nawet w niektórych przypadkach ich przewyższają zdobytym bagażem doświadczeń w tym zwłaszcza wiedza praktyczną. Jednocześnie należy podkreślić, iż niekoniecznie musi się mieć wyższe wyksztalcenie aby być wybitnym artysta, czy też wybitnym specjalistą w danej dziedzinie, wręcz przeciwnie trzeba mieć „ ducha artysty” lub być „ hobbystą”., a gdy się łączy prace zarobkową z hobby to nie można już mieć wątpliwości co do kwalifikacji takiego specjalisty.       

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w rozdz. V ust. 2 pkt. 7 SIWZ w zakresie specjalisty oświetlenia scenicznego oraz specjalisty w zakresie technologii sceny Zamawiający nie wymaga wyższego wykształcenia. Wymaga natomiast potwierdzenia posiadania udokumentowanych kwalifikacji 
w przedmiotowym zakresie. Pozostałe Warunki udziału w postępowaniu pozostają bez zmian.

Ponadto :

W dniu 12 marca 2018r. została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej informacja
o przesunięciu terminu składania ofert na dzień 20 marca 2018r. godz. 10:30

 

Otrzymują :

1  Adresat

1  a/a

 

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

 

Ustrzyki Dolne, dnia 12.03.2018

ZP-271.09.2018

 

 

 

 

Przedłużenie terminu składania ofert.

 

Dotyczy : Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji pn.: „Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Ustrzyckiego Domu Kultury w Ustrzykach Dolnych wraz z digitalizacją/udostępnieniem zasobów informacyjnych

 

            Działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 poz.1579 t.j. ze zmianami) informuję, iż termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu ulega przedłużeniu do dnia 20 marca 2018 r. do godz. 10:30.

            Ponadto informuję:  odpowiedzi na pytania dotyczące w/w postępowania skierowane do Zamawiającego zostaną zamieszczone do dnia 15.03.2018 r. na stronach:

www.ustrzyckidomkultury.pl

www.bip.ustrzyki-dolne.pl                 i przesłane Wykonawcom .

 

 

PRZETARG - NADZÓR MODERNIZACJA USTRZYCKIEGO DOMU KULTURY

Dyrektor Ustrzyckiego Domu Kultury w Ustrzykach Dolnych ogłasza przetarg na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu  przy realizacji inwestycji pn. Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Ustrzyckiego Domu Kultury w Ustrzykach Dolnych wraz z digitalizacją/udostepnienie zasobów informacyjnych

zaczniknr7.docx

Og.UDKNADZr.doc

SIWZDomkulturyinsp.nadzoru.doc

Umowanrza.nr2.doc

Zal.Nr6Wzrowiadczeniagrupakapitaowa.doc

Zal.Nr1doSIWZWzrformularzaofertowego.docx

Zal.Nr5doSIWZWzrwykazuosb.doc

zaczniknr3.docx

zaczniknr4.docx

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2018

zamwieniapubliczne.pdf

 

 

Modernizacja Ustrzyckiego Domu Kultury

Gmina Ustrzyki Dolne otrzymała z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2 999 861,81 zł na kompleksową modernizację Ustrzyckiego Domu Kultury. Więcej informacji już wkrótce.

Projekt w ramach polsko-ukraińskiej wymiany młodzieży.

 

Od kilku dni teatr Formy PARRA działający przy Ustrzyckim Domu Kultury, realizuje projekt w ramach polsko-ukraińskiej wymiany młodzieży, finansowany przez Narodowe Centrum Kultury z pieniędzy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekt trwa od 10 września do 21 września, w ramach którego odbywają się warsztaty i występy artystyczne takie jak "Pasja i serce" oraz "Święto młodości – Międzynarodowy Dzień Teatru, Tańca i Muzyki".

Zaczną się dni teatru, muzyki i tańca!

Warsztaty artystyczne, przedstawienia teatralne i wyjazd na Mazury zaplanował dla uczestników polsko-ukraińskiego projektu ustrzycki Teatr Formy PARRA. – Naszym głównym celem jest integracja i poznanie swojego dziedzictwa kulturowego – wyjaśnia opiekun teatru Grażyna Kaznowska.

Teatr Formy PARRA działający przy Ustrzyckim Domu Kultury przystąpił do kolejnego projektu polsko-ukraińskiej wymiany młodzieży. Projektu w całości finansowanego przez Narodowego Centrum Kultury z pieniędzy ministerstwa Kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

- W ramach tego projektu „Pasja i serce. Młodzież polsko-ukraińska dla kultury pogranicza”, organizujemy po raz kolejny „Święto młodości – Międzynarodowy Dzień Teatru, Tańca i Muzyki”. W tym projekcie oprócz młodzieży Teatru Formy PARRA weźmie udział młodzież gimnazjalna i siódmoklasiści z ZSP nr 1, którymi opiekuje się wicedyrektor Dorota Kmiecik – wyjaśnia Grażyna Kaznowska, aktorka oraz instruktorka i założycielka Teatru Formy PARRA przy Ustrzyckim Domu Kultury. - Oprócz naszej młodzieży, do udziału w projekcie zapraszamy uzdolnioną artystycznie młodzież czarnomorską. Naszym partnerem jest po raz kolejny Fundacja Muzyczny Świat Chorym Dzieciom i Walerego Curkana z Akermanu.

Jak mówi Grażyna Kaznowska, założeniem imprezy jest, by co roku do Ustrzyk Dolnych przyjeżdżała inna młodzież – inny zespół. Tym razem, w Ustrzykach będziemy więc gościć „Besarabski souvenir” – zespół taneczny sięgający do korzeni mołdawskich, besarabskich i bułgarskich. Drugim zespołem, który weźmie udział w projekcie jest dobrze znany mieszkańcom Ustrzyk Dolnych, zespół Walerego Curkana – „Akermański Polonez”, z którym współpraca artystyczna trwa już od kilkunastu lat.

Główny założeniem projektu jest poznanie i zaprzyjaźnienie się młodzieży polskiej i ukraińskiej, poznanie języka, poznanie swojego dziedzictwa kulturowego oraz wspólnej historii. – My to realizujemy oczywiście w sposób twórczy i kreatywny, nie siadamy i nie uczymy się języka jak na lekcjach. Poznajemy go poprzez luźne rozmowy, gry dydaktyczne i zabawy, a jednocześnie realizujemy duże koncerty – wyjaśnia instruktorka.

W tym roku będzie realizowany projekt, który połączy trzy krainy, ludzi znad Morza Czarnego o bardzo różnych korzeniach, z Ustrzyk Dolnych i z Mazur. Dlaczego Mazur? - W tym roku przypadała 70. rocznica Akcji Wisła, a bardzo wielu mieszkańców Bieszczad zostało wtedy przesiedlonych na Mazury. Dodatkowo, od kilku lat jeden ze swoich teatrów prowadzę na Mazurach i od lat współpracuję z mieszkańcami Pozezdrza. Dlatego zaproponowałam władzom gminy Pozezdrze i dyrekcji szkoły podstawowej w Pozezdrzu współpracę i przyjazd uczestników naszego projektu – wyjaśnia Grażyna Kaznowska.

Ukraińcy do Ustrzyk Dolnych przyjadą już w niedzielę 10 września i przez 4 dni wraz z PARRĄ będą pracować w Ustrzykach Dolnych. – 12 września organizujemy „Święto Młodości, Międzynarodowy Dzień Teatru, Tańca i Muzyki”, w Ustrzyckim Domu Kultury na który zapraszamy całą młodzież gimnazjalną oraz uczniów klas VII szkół podstawowych. W tym roku odwiedzimy również Dom Pomocy Społecznej w Moczarach, bo bardzo nam zależy na tym by zagrać dla starszych ludzi i w ten sposób uczulać młodzież na ich problemy – mówi Grażyna Kaznowska.

W poniedziałek 11 września, młodzież biorąca udział w projekcie zrobi trochę ruchu na ustrzyckim Rynku. Najprawdopodobniej będzie to kolejny performance lub happening z których słynie PARRA. – Mamy nadzieję, że pogoda nam dopisze, a później wszyscy będziemy wyruszać na Mazury do Pozezdrza – mówi Grażyna Kaznowska. – Naszymi partnerami w projekcie, oprócz szkoły i gminy Pozezdrze, jest też Stowarzyszenie Kobiet Mazurskich „Dziewczyny znad Sabiny” oraz Muzeum Regionalne w Węgorzewie. Podczas naszego pobytu na Mazurach, w Muzeum odbywać się będzie międzynarodowa impreza, na której PARRA zaprezentuje fragment spektaklu, a dodatkowo nasi przyjaciele znad Morza Czarnego wystąpią z dwoma koncertami.

Uczestnicy projektu pojadą też do wsi Banie Mazurskie w powiecie gołdapskim, do której po 1945 roku, została przymusowo przesiedlona ludność ukraińska podczas Akcji Wisła. – Następnie udamy się do Giżycka i dzięki temu praktycznie całe „serce Mazur” pozna Ustrzyki Dolne, Teatr Formy PARRA i naszych gości znad Morza Czarnego – dodaje Grażyna Kaznowska.
Na Mazurach uczestnicy projektu mają zaplanowane cztery panele: warsztaty historyczne przygotowane przez mieszkańców Mazur (tam będzie kładziony szczególny nacisk na przesiedlenia z kontekstem czarnomorskim, bo w tych rejonach jest dużo mieszkańców posiadających mieszane korzenie). Drugi panel to warsztaty tańca prowadzone przez tancerzy znad Morza Czarnego dla mieszkańców Mazur i uczestników projektu. Trzeci element, to warsztaty kulinarne. – Pierwszy raz wprowadziłam taki element, który będzie realizowany przez Stowarzyszenie „Dziewczyny znad Sabiny”, uważam, ze to fajna zabawa i podczas tych warsztatów dzieci się świetnie zintegrują oraz ostatnia rzecz to warsztaty teatralne – mówi instruktorka.

- Niestety bolejemy nad tym, że Narodowe Centrum Kultury zlikwidowało drugą ścieżkę czyli możliwość projektowego wyjazdu naszego zespołu nad Morze Czarne, gdzie zawsze byliśmy goszczeni niezmiernie sympatycznie i promowaliśmy Ustrzyki Dolne. Na szczęście nie znaczy to, że w ogóle tam już nie jeździmy. W ubiegłym roku udało nam się pojechać nad Morze Czarne bardzo malutka grupką, a w tym roku na zaproszenie Walerego pojechał ustrzycki Zespół Tańca Ludowego „Bandanki”. Jednak mamy nadzieję, że jeszcze wrócimy do naszych przyjaciół i będziemy szukać innych projektów, dzięki którym pozyskamy pieniądze na podróż – dodaje Grażyna Kaznowska.

Blog prowadzony przez sekcję plastyczną w Ustrzyckim Domu Kultury.

Na tym blogu artyści prezentują swoje prace plastyczne.

http://plastykawustrzykachd.blogspot.com/

 

I MIEJSCE TEATRU PARRA Z UDK

Teatr Formy PARRA laureatem XVI Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży w Suwałkach "WIGRASZEK 2017".

 

W dniach 19-22 czerwca 2017 roku ustrzycki Teatr Formy PARRA uczestniczył w międzynarodowym festiwalu, pokonując już wcześniej  w kwalifikacjach  ponad 60 teatrów z Polski i krajów europejskich.

Jury festiwalowe przyznało naszemu teatrowi I miejsce za spektakl ZGRZYT. 

W festiwalu uczestniczyły teatry z: Słowacji, Ukrainy, Łotwy, Rosji i Polski.

Scenariusz i reżyseria spektaklu; Grażyna Kaznowska