UDK
KINO „ORZEŁ”
LARS JEST LOL - NORW.
21 i 22. 06. 2024 r. Godz. 17.00
JEDNO ŻYCIE - W.BRYT.
23. 06. 2024 r. Godz. 19.00
GARFIELD - USA
28, 29, 30. 06.2024 r. Godz. 17.00
Kup bilet
REPERTUAR
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności Ustrzyckiego Domu Kultury

Ustrzycki Dom Kultury w Ustrzykach Dolnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.ustrzyckidomkultury.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Telefon: +48 13 461 13 22,
E-mail: ustrzyckidomkultury@gmail.com
Adres korespondencyjny: 29 listopada 31, 38-700 Ustrzyki Dolne

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Ustrzycki Dom Kultury w Ustrzykach Dolnych dla strony https://ustrzyckidomkultury.pl przeprowadził samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystanał z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu), z którego wynika, że:

Strona internetowa https://ustrzyckidomkultury.pl spełnia wymagania w 94,05 %.

Strona UDK nie spełnia:

 • brak możliwości wyboru języka,

 • brak podwyższonego kontrastu (czarne tło, żółte litery),

 • brak etykiety dla kontroli formularza,
 • linki nie zawierają tekstu ani tytułu, a atrybut alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje,
 • element wyboru lub obszar tekstowy nie ma tytułu ani powiązanej etykiety,
 • nazwa ramki lub elementu iframe nie jest zdefiniowana, ponieważ brakuje atrybutu tytułu,
 • brak możliwości wyszukiania zaawansowanego,
 • brak możliwości powiększenia czcionki.

Strona UDK posiada następujące ułatwienia:

 • istnieje odpowiednia różnica między tłem, grubością czcionki, stylem czcionki, obramowaniem lub dekoracją tekstu w stylu obliczeniowym dla łącza i otaczającego go tekstu.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2024-03-14

 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-3-11

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny oraz w oparciu o stronę internetową est – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu).

Dostępność architektoniczna

Budynek Ustrzyckiego Domu Kultury w Ustrzykach Dolnych ul. 29 listopada 31, 38-700 Ustrzyki Dolne

Budynek posiada wejście główne oraz boczne przy każdym z wejść znajduje się podjazd dla niepełnosprawnych. Wśród miejsc parkingowych dla interesantów nie ma miejsca przewidzianego dla osób niepełnosprawnych. Nawierzchnia przed wejściem do budynku jest utwardzona. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, także nie ma oznaczeń w alfabecie braille'a oraz druku powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma windy brak oznaczenia kontrastowego. Na terenie obiektu nie ma możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego. Obsługa osób niesłyszących realizowana jest za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Dudzińska dudzinskacit@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 13 461 13 22. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


 

Koordynatorem ds. Dostępności jest Katarzyna Dudzińska.

Do zadań Koordynatora należy w szczególności:

- wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Ustrzycki Dom Kultury;

- przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Ustrzycki Dom Kultury zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. Z 2020 r. poz. 1062);

- monitorowanie działalności Ustrzyckiego Domu Kultury w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

- koordynacja pracy zespołu ds. dostępności;

- współpraca z koordynatorem ds. dostępności w Gminie Ustrzyki Dolne;

- przedstawianie Dyrektorowi Ustrzyckiego Domu Kultury bieżących informacji z zakresu realizowanych zadań.