UDK
KINO „ORZEŁ”
GRU I MINIONKI: POD PRZYKRYWKĄ - USA
19, 20, 21, 26,27,28. 07. 2024 r. GODZ.17.00
WIECZÓR KAWALERSKI - POL
2 i 3.08.2024 r. GODZ.19.00
HORYZONT. ROZDZIAŁ 1 - USA
4.08.2024 r. GODZ.19.00
Kup bilet
REPERTUAR
MONITORING WIZYJNY

Monitoring wizyjny

https://i.giphy.com/YiTD3vOpwaSaI.gif

 

KLAUZULA INFORMACYJNA MONITORING

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego jest Dyrektor Ustrzyckiego Domu Kultury w Ustrzykach Dolnych , z którym kontakt jest możliwy pod adresem korespondencyjnym: ul. 29 listopada 31, 38-700 Ustrzyki Dolne , bądź za pomocą adresu e-mail: w.szott@ustrzyki-dolne.pl
 2. W Ustrzyckim Domu Kultury w Ustrzykach Dolnych  został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail;
  iod@cuw-ustrzyki.pl
 3. Monitoringiem wizyjnym objęte są obszary Ustrzyckiego Domu Kultury w Ustrzykach Dolnych przy ul. 29 listopada 31.
 4. Przez obszar objęty monitoringiem wizyjnym rozumie się:
  • budynek Ustrzyckiego Domu Kultury w Ustrzykach Dolnych (wejście/wyjście
   z kina, korytarze, kasa);
  • obszar wokół kina (parking).
 5. Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego są zapisywane
  i dostępne maksymalnie przez okres do 30 dni. Czas przechowywania uzależniony jest od ilości zdarzeń i pojemności dysku rejestratora. Po skończeniu się miejsca na dysku dane zostają automatycznie nadpisywane. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).
 6. Dla celów dowodowych zabezpiecza się nagrania zdarzeń zarejestrowanych przez system monitoringu wizyjnego, które między innymi zagrażają bezpieczeństwu
  i porządkowi publicznemu, niszczeniu i kradzieży mienia: 
  • na wniosek osób trzecich; 
  • na wniosek organów prowadzących postępowania; 
  • na wniosek Kierownika jednostki.
 7. Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na pisemny wniosek złożony do Dyrektora Ustrzyckiego Domu Kultury
  w Ustrzykach Dolnych. Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia
  np. policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów.
 8. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa
  i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz na postawie art.222  § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein).
 10. Wobec Pani/Pana osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.