UDK
KINO „ORZEŁ”
UCIECZKA ZE ZWIERZOWERSUM - AUSTRALIA
31.05 oraz 1 i 2.06. 2024 r. Godz. 17.00
Kup bilet
REPERTUAR
REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ON-LINE

Regulamin

REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW ON-LINE KINA „ORZEŁ” DZIAŁAJĄCEGO PRZY USTRZYCKIM DOMU KULTURY W USTRZYKACH DOLNYCH

 

Z dniem 15.06.2019 r. została uruchomiona sprzedaż biletów poprzez system online. System ten służy do sprzedaży biletów. System nie prowadzi rezerwacji biletów.

 

§ 1. DEFINICJE

 

 1. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin „zakupu biletów on-line" do Kina „Orzeł” działającego przy Ustrzyckim Domu Kultury w Ustrzykach Dolnych;

 2. Witryna – oznacza stronę internetową dostępną pod adresem, której administratorem jest Sprzedawca – Ustrzycki Dom Kultury, ul. 29 listopada 31, 38-700 Ustrzyki Dolne, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych pod poz. 0-4011/2/2000, NIP: 689-000-09-41, REGON 001033591; www.ustrzyckidomkultury.pl

 3. Kino – Kino „Orzeł” działające przy Ustrzyckim Domu Kultury;

 4. Bilet – oznacza znak legitymacyjny uprawniający jedną osobę do udziału w jednym, oznaczonym seansie filmowym w Kinie na miejscu przypisanym do niego, możliwy do nabycia za pośrednictwem Witryny;

 5. Użytkownik – osoba korzystająca z Witryny celem zakupu Biletu;

 6. Strona Płatności – strona internetowa www.przelewy24.pl, administrowana przez DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-408) przy ul. Nagórskiego 3.

 

§ 2. ZASADY OGÓLNE

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu przez Użytkowników Biletów za pośrednictwem Witryny.

 2. Każdy Użytkownik przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed zakupem Biletu za pośrednictwem Witryny. Zakup biletu oznacza akceptację Regulaminu.

 3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Witryny oraz zakupu i realizacji Biletów w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami obowiązującego prawa.

   

§ 3. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 

 1. Zakup Biletu następuje poprzez złożenie, za pomocą Witryny, zamówienia na Bilet oraz dokonanie za pośrednictwem Strony Płatności zapłaty należności wynikającej z zamówienia, na zasadach określonych w Regulaminie.

 2. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez każdorazowe przejście przez Użytkownika ścieżki składającej się z następujących kroków:

 1. wybór daty uczestnictwa w seansie z listy, zakończony naciśnięciem przycisku KUP BILET;
 2. wybór ilości (max 6) i rodzaju Biletów oraz przypisanych im miejsc na sali kinowej;
 3. podanie danych osobowych Użytkownika (imię, nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu komórkowego);
 4. złożenie oświadczeń o akceptacji warunków niniejszego Regulaminu oraz oświadczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika, o treści wskazanej na podstronie Witryny.
 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży w każdej chwili bez podania przyczyn.

 

§ 4. PŁATNOŚCI

 

 1. Płatność za Bilet zamówiony za pośrednictwem Witryny możliwa będzie wyłącznie za pomocą Strony Płatności, na którą Użytkownik zostanie przekierowany bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

 2. Użytkownik ma możliwość zapłaty za zamówione Bilety wyłącznie za pomocą form płatności udostępnionych na Stronie Płatności.

 3. Płatność wynikająca z jednego zamówienia powinna zostać dokonana jednorazowo, w całości oraz zawierać cenę wszystkich zamówionych Biletów wraz z kosztem ich dostawy.

 4. Płatność powinna być dokonana nie wcześniej niż w momencie złożenia zamówienia i nie później niż w terminie 15 minut od złożenia zamówienia. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności zamówienie Użytkownika zostanie anulowane, o czym Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością email wysłaną na adres email wskazany w zamówieniu.

 5. Momentem decydującym o wykonaniu płatności jest otrzymanie przez Sprzedawcę informacji o wykonaniu płatności.

 6. Ceny wskazane na stronach Witryny, w potwierdzeniu zamówienia oraz na Bilecie są kwotami brutto, zawierającymi podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 7. Prowizje od sprzedaży biletów on-line ponosi klient. Wysokość prowizji od sprzedaży nie jest jednakowa, a jest zależna od kwoty sprzedaży.   

 

§ 5. DOSTAWA I REALIZACJA BILETU

 

 1. Po dokonaniu płatności Użytkownik otrzyma Bilet około 5 minut od dokonania płatności, nie później jednak niż w terminie 20 minut od złożenia zamówienia; na adres email podany przez Użytkownika zostanie wysłana wiadomość email zawierająca Bilet w formacie PDF do samodzielnego wydruku. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego skontrolowania otrzymanych Biletów pod kątem ich zgodności ze złożonym zamówieniem.

 2. Wyposażeniem niezbędnym do wykorzystania Biletu wysłanego Użytkownikowi w formie e-mail jest komputer z oprogramowaniem obsługującym pliki w formacie PDF, oraz drukarka komputerowa z czarnym tuszem. Bilet musi być wydrukowany na białym papierze.

 3. Koszt połączenia z siecią Internet w celu pobrania biletu w formie e-mail ponosi Użytkownik, zgodnie z taryfą swojego operatora.

 4. Bilet należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Przekazanie go przez Użytkownika innej osobie, kopiowanie, zagubienie lub jego utrata, jak również udostępnienie biletu lub numeru identyfikatora transakcji, osobom trzecim może uniemożliwić Użytkownikowi uczestnictwo w seansie filmowym, na który został zakupiony bilet.

 5. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności wobec Użytkownika oraz nie jest zobowiązany do zwrotu ceny Biletu lub rekompensaty w sytuacji, gdy na skutek zdarzeń opisanych w pkt 4 osoba nieuprawniona posłuży się biletem w celu wejścia na seans filmowy.

 6. Realizacja Biletu następuje poprzez okazanie bileterowi wpuszczającemu widzów do sal wydruku w kolorze czarnym na białym papierze.

 7. Bilet jest ważny od momentu jego otrzymania po dokonaniu płatności, do momentu zakończenia seansu, którego dotyczył.

 

§ 6. ZWROT BILETÓW

 

 1. Na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

 2. Sprzedawca dopuszcza jednak zwrot Biletu przez Użytkownika:

   

 1. w przypadku okoliczności uniemożliwiających realizację zakupionego Biletu, leżących po stronie Sprzedawcy z zastrzeżeniem postanowień punktu 7.3 Regulaminu;
 2. w terminie 14 dni od zakupu Biletu ale nie później niż 15 minut przed rozpoczęciem sensu filmowego, na który został zakupiony Bilet (Użytkownik wyraża na to stosowną zgodę w formularzu zakupu biletu).
 3. prawo do zwrotu Biletu nie przysługuje w przypadku opóźnienia w rozpoczęciu seansu filmowego krótszego niż 30 minut.
 4. Użytkownik, pod rygorem utraty prawa do zwrotu Biletu, powinien zgłosić zwrot Biletu w kasie Kina - najpóźniej w dniu seansu filmowego, którego dotyczył Bilet, jednak nie później niż 15 minut przed jego rozpoczęciem.
 5. W przypadku zgłoszenia zwrotu Biletu w kasie Kina użytkownik otrzyma zwrot płatności w kasie Kina gotówką, bezzwłocznie po zweryfikowaniu zasadności zwrotu przez pracownika Sprzedawcy.
 6. W przypadku niezasadnego zgłoszenia zwrotu Użytkownik otrzyma w kasie Kina informację o przyczynach nieuwzględnienia zwrotu.
 7. Zakupione bilety nie podlegają wymianie na bilety w innej cenie, na inny film, czy też na inny seans lub dzień.

 

§ 7. PROCEDURA REKLAMACJI

 

 1. Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące funkcjonowania Witryny i sprzedaży Biletów za jej pośrednictwem należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Kina.

 2. Reklamacje mogą być przesyłane nie później niż w termie 14 dni od daty powzięcia przez Użytkownika informacji o sytuacji lub zdarzeniu, które było przyczyną reklamacji. O momencie dotarcia reklamacji decyduje data wysłania reklamacji. Reklamacja wysłana po upływie powyższego terminu nie będzie uwzględniana i nie wywoła skutków prawnych.

 3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Użytkownika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich złożenia. Decyzja Sprzedawcy w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Użytkownik o decyzji Sprzedawcy zostanie powiadomiony wiadomością zwrotną wysłaną w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przechowywania kopii wszelkiej korespondencji z Użytkownikiem.

 6. Reklamacje dotyczące płatności należy zgłaszać do Operatora Płatności zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie internetowej Operatora Płatności www.przelewy24.pl.

 

§ 8. DANE OSOBOWE

 

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników jest Ustrzycki Dom Kultury, ul. 29 listopada 31, 38-700 Ustrzyki Dolne

 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach: rezerwacji Biletu, przygotowania i realizacji umowy sprzedaży Biletu, rozpatrywania ewentualnych skarg i reklamacji w zakresie usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu, przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (o ile Użytkownik wyrazi na to stosowną zgodę w formularzu zakupu biletu).

 3. Zakup biletu on-line wiąże się z udostępnieniem danych Użytkownika firmie DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-408) przy ul. Nagórskiego.

 4. Podanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędny do zakupu lub rezerwacji Biletu.

 5. Użytkownikom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

 

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet za pośrednictwem której Bilety są dostarczane Użytkownikom. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Użytkownicy składają zamówienia, i otrzymują Bilety. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, i potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.

 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników w siedzibie Sprzedawcy, w kasie Kina oraz na stronie www.ustrzyckidomkultury.pl.

 3. Sprzedawca zastrzega niniejszym, że Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Za termin wniesienia zmian w Regulaminie należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji Regulaminu w Witrynie. W przypadku zmiany Regulaminu, Sprzedawca zobowiązuje się do umieszczenia informacji o tym fakcie na Witrynie z minimum 2- dniowym wyprzedzeniem. Użytkownik bezwarunkowo akceptuje taką formę powiadomienia o zmianach w Regulaminie.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do decydowania o zawartości Witryny, dokonywania w nim zmian i modyfikacji, bez konieczności uprzedzania Użytkowników o swoich zamiarach, a także czasowego zawieszania działania Witryny i czasowego zawieszania możliwości zakupu wszystkich lub niektórych Biletów przez Witrynę.

 5. Sprzedawca zastrzega, że korzystanie z Witryny odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Witryny przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw.

 6. Sprzedawca nie odpowiada za:

 1. jakiekolwiek ewentualne szkody, które mogłyby wynikać z nieprawidłowego funkcjonowania Witryny, bądź też jej czasowej niedostępności;
 2. jakiekolwiek ewentualne szkody, które mogłyby nastąpić wskutek wejścia
 3. w posiadanie przez osoby trzecie danych Użytkownika;
 4. akiekolwiek dalsze skutki pobrania informacji ze stron Witryny.

Postanowień niniejszego Regulaminu nie stosuje się, jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa odmiennie kształtują prawa i obowiązki Użytkowników i Sprzedawcy. 7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827), oraz w zakresie wskazanym w powyższej ustawie przepisy Kodeksu Cywilnego.