UDK
KINO „ORZEŁ”
UCIECZKA ZE ZWIERZOWERSUM - AUSTRALIA
31.05 oraz 1 i 2.06. 2024 r. Godz. 17.00
Kup bilet
REPERTUAR
RODO

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W USTRZYCKIM DOMU KULTURY

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Ustrzyckim Domu Kultury jest Dyrektor Ustrzyckiego Domu Kultury, ul. 29 Listopada 31, 38-700 Ustrzyki Dolne.
 2. Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania Ustrzyckiego Domu Kultury, a także przysługujących uprawnień, można uzyskać kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Centrum Usług Wspólnych w Ustrzykach Dolnych - e-mail: iodo.cuw@ustrzyki-dolne.pl, tel. 13 461 16 07 lub 13 461 19 48.
 3. Administrator danych osobowych – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane oraz dane Dziecka/Dzieci przetwarzane są w celach: wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Ustrzyckim Domu Kultury; realizacji umów zawartych z kontrahentami Ustrzyckiego Domu Kultury;
 1. wykonywania prawnie uzasadnionych interesów Ustrzyckiego Domu Kultury, w tym polegających na zapewnieniu bezpieczeństwa osób przebywających na terenie placówki oraz mienia Ustrzyckiego Domu Kultury (monitoring wizyjny);
 2. utrzymywania, wyświetlania strony internetowej i społecznościowej oraz ich zawartości (tj. wizerunku podopiecznych Ustrzyckiego Domu Kultury), komunikowania się przez te strony. Podstawą do wykorzystania danych tam zawartych jest Pani/Pana zgoda wyrażona w imieniu własnym, jak i dzieci lub odpowiednie przepisy prawa, np. prawo telekomunikacyjne;
 3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 1. uprawnione podmioty (na podstawie przepisów prawa) w tym: jednostka prowadząca – Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych, Centrum Usług Wspólnych w Ustrzykach Dolnych, jednostki kontrolujące;
 2. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 3. podmioty, którym dane mogą być przekazane na podstawie Pani/Pana zgody lub upoważnienia;
 4. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Dyrektor Ustrzyckiego Domu Kultury;
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach informacyjnych, marketingowych jest dobrowolne.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 1. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 1. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 1. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem.
 2. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Ustrzyckim Domu Kultury Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 3. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 5. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Ustrzycki Dom Kultury powołał na IDO Panią Elefterię Grelę. Kontakt do IDO e.grela@cuw-ustrzyki-dolne.pl, 13 461 16 07 wew. 11